25/05/2012

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પરિણામ માટે અહીં રજીસ્ટ્રેશન કરવું.

GUJARAT UNIVERSITY
       

Selet The Exam :
Enter Seat No :
Enter Mobile No :
        OR
   Tata/Reliance  - 
Fixed Wired Phones