પ્રા.શાળા-પરિપત્રો


 1. ધોરણ 8 અને 11 માં 33%- પાસ નો પરિપત્ર 
 2.  સી.સી.સી પરીક્ષા અંતર્ગત તા. 02/01/2012 નો પરિપત્ર  
 3. ધોરણ ૬થી૮ની લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના વિકલ્પ 
 4. ધોરણ - 10 તથા 12 - એપ્રિલ 2012 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 
 5. અધિનિયમ સુધારો 2010
 6.  ઉપયોગી પરિપત્રો
 7. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર  
 8. OPEN SCHOOL GR 
 9. પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર 
 10.  પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર 
 11. પગારમાંથી ઈંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર 
 12. દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર 
 13. વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - કમ્પ્યૂટર શિક્ષક લાયકાત  
 14.   બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર
 15. ૫૮ ટકા મોઘવારી પરિપત્ર 
 16. ૨૦ ટકા એરિયર્સ - રોકડમાં ચૂકવણી પરિપત્ર  
 17. શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર 
 18. Improvement in pay band 9300-34800 circular of 14/09/2011 
 19. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ - અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી 
 20. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ વિશે માહિતી 
 21. વર્ગ વધારા - ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર  
 22. વિજ્ઞાનમેળો પરિપત્ર - પેઈઝ 1 
 23. વિજ્ઞાનમેળો - પરિપત્ર પેઈજ - 2  
 24. બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
 25. Rate Of DA and Prof.Tax 
 26. HRA Classification of various City 
 27. ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક અંગેનો પરિપત્ર  
 28. શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર  
 29. વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર 
 30. ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય  
 31. ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો 
 32. સ્વૈચ્છિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા બાબત 
 33. નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા) 
 34. પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર 
 35. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ જી.આર 
 36. એલ.સી તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (૦૪-૦૫-૨૦૧૧)  
 37. ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓની યાદી 
 38. મોઘવારી વધારો 
 39. ભરતી પરિપત્ર  
 40. રજા અંગેનો પરિપત્ર  
 41. શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર 
 42. મેડિકલ પરિપત્ર  
 43. ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર 
 44. રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર 
 45. શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11-05-2010 GR 
 46. પગાર સુધારો પરિપત્ર 
 47. બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર 
 48. ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પરિપત્ર 
 49. GRANT IN AID GR (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર


   નવા પરિપત્રો  સમયાંતરે અપગ્રેડ થતા રહેશે.....

કૃપા કરી ફરીથી મુલાકાત લેતા રહેશો...