12/05/2012


DIET ની શાખાઓ

1. પ્રિ-સર્વિસ ટીચર એજ્યુકેશન (PSTE),
2.  વર્ક એકસપરિયન્સસ  (WE),
3.  ડિસ્ટ્રીક્ટ રિસોર્સ યુનીટ (DRU),
4.  કરીક્યુલમ મટીરીયલ ડેવલપમેન્ટર એન્ડ ઇવેલ્યુરએશન (CMDE),
5.  એજ્યુકેશનલ ટેકનોલોજી (ET),
6.  ઇન સર્વિસ ફીલ્ડય ઇન્ટ્રેકશનઇ ઇનોવેશન કો.ઓર્ડીનેશન (IFIC),
7.  પ્લા‍નીંગ એન્ડય મેનેજમેન્ટઇ (PM).