04/07/2012

બે પિતા, તેમના એક-એક પુત્ર સાથે હોટલમાં જમવા ગયા. કુલ  ભોજનબીલ ૭૫ રૂ. આવ્યું. બધાને સરખે ભાગે ૨૫ રૂ. આવ્યા. આવું કેમ બન્યું ?