08/11/2012


તમારા મોબાઈલમાં ગુજરાતી ભાષા નાખવા માટે આટલું કરો 

૧.  Opere Mini ડાઉનલોડ કરો 

૨.  Opere Mini ના એડ્રેસબારમાં  opera:config  ટાઇપ કરી સર્ચ કરો.

૩.  તેમાં છેલ્લા  option માં NO કરેલ હશે તે YES કરી સેવ કરી લો.