04/02/2013


રાજકોટ વિદ્યાસહાયક ભરતી-૨૦૦૮૮૨ થી ઉપર મેરીટવાળા વિ.સનો ફુલ પગારના હુકમ જે તે તાલુકા પંચાયતમાં મોકલી દીધેલ છે.


પ્રથમ તબક્કામાં ૭૬ વિ.સ ફુલ પગારમાં આવેલ છે.